Strona główna » Spis treści

Spis treści

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP DO II WYDANIA

WPROWADZENIE


I PISMA UPADŁEGO
1. Wniosek o ogłoszenie upadłości
1.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby nieposiadającej istotnego majątku
1.2. Wniosek o ogłoszenie upadłości jednego z małżonków
1.3. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby posiadającej nieruchomość obciążoną hipoteką
1.4. Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości byłego przedsiębiorcy
1.5. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenta
2. Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości
3. Wniosek upadłego o rozstrzygnięcie, które z przedmiotów wchodzą w skład masy upadłości
4. Wniosek upadłego o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jego i osób pozostających na jego utrzymaniu
5. Wniosek upadłego o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu
6. Wniosek upadłego o ustalenie planu spłaty
7. Wniosek upadłego o zgodę na dokonanie czynności prawnych, które mogą istotnie pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli
8. Coroczne sprawozdanie upadłego składane w toku wykonywania planu spłaty
9. Wniosek upadłego o zmianę planu spłaty

II PISMA SYNDYKA
10. Pismo syndyka informujące sędziego-komisarza o niezgodności uzyskanych informacji z danymi podanymi przez upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości i załącznikach
11. Wniosek syndyka o rozstrzygnięcie, jaka część świadczenia emerytalnego wchodzi w skład masy upadłości
12. Spis inwentarza
13. Spis należności
14. Spis nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych
15. Spis składników majątkowych stanowiących własność upadłego niewchodzących w skład masy upadłości
16. Wniosek o przyznanie zaliczki na koszty postępowania
17. Lista wierzytelności
18. Wniosek o zezwolenie na sprzedaż z wolnej ręki
19. Opinia syndyka co do wniosku upadłego o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego
20. Wniosek syndyka o ustalenie wynagrodzenia
21. Ostateczny plan podziału
22. Sprawozdanie z wykonania planu podziału
23. Wniosek o określenie wysokości kosztów postępowania i wypłatę ze Skarbu Państwa
24. Stanowisko syndyka co do wniosku upadłego o ustalenie planu spłaty

III PISMA WIERZYCIELI I INNYCH PODMIOTÓW
25. Wniosek małżonka upadłego o wyłączenie z masy upadłości
26. Zażalenie wierzyciela na postanowienie o ustaleniu planu spłaty
27. Wniosek wierzyciela o zmianę planu spłaty

IV ORZECZENIA SĄDU I SĘDZIEGO-KOMISARZA
28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej
29. Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej
30. Postanowienie sędziego-komisarza przyznające syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów
31. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego
32. Postanowienie sędziego-komisarza rozstrzygające wątpliwości co do tego, które z przedmiotów wchodzą w skład masy upadłości
33. Postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości
34. Postanowienie sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu
35. Postanowienie sędziego-komisarza określające kwotę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu
36. Postanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu na sprzedaż
37. Postanowienie o ustaleniu wynagrodzenia syndyka
38. Postanowienie sędziego-komisarza określające wysokość kosztów i zarządzenie ich wypłaty ze środków Skarbu Państwa
39. Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty
40. Postanowienie sądu o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty
41. Postanowienie sądu zezwalające na dokonanie czynności prawnych, które mogą istotnie pogorszyć zdolność upadłego do wykonania planu spłaty wierzycieli
42. Postanowienie sądu zmieniające plan spłaty
43. Postanowienie sądu oddalające wniosek o zmianę planu spłaty
44. Postanowienie sądu o uchyleniu planu spłaty
45. Postanowienie sądu stwierdzające wykonanie planu spłaty i umorzenie zobowiązań upadłego

ZAŁĄCZNIK NR 1

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

ZAŁĄCZNIK NR 2
Wykaz sądów upadłościowych w poszczególnych województwach