Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami. Wydanie 2

Cezary Zalewski − sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; przewodniczący X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego w Polsce wydziału zajmującego się sprawami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi); pełnił funkcję sędziego-komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; pomysłodawca prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy − Prawo restrukturyzacyjne wraz ze zmianami na temat prawa upadłościowego; autor wielu publikacji z zakresu prawa upadłościowego.

Książka zawiera kilkadziesiąt wzorów pism i orzeczeń składanych i wydawanych w toku upadłości konsumenckiej. Każdy wzór został opatrzony wnikliwym i wyczerpującym komentarzem zawierającym praktyczne wskazówki i wyjaśnienia, które pozwalają zapoznać się z prawidłowym przebiegiem postępowania upadłościowego konsumenta i uniknąć wielu błędów. Drugie wydanie zostało rozszerzone przede wszystkim o pisma syndyków, a także wzory spisu inwentarza, listy wierzytelności, sprawozdania rachunkowe, sprawozdania z czynności czy plany podziału. Wzory te mają zastosowanie zarówno w postępowaniach przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.  

Ponadto w opracowaniu zawarto:
− rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce;
− wypełnione formularze, które powinny ułatwić konsumentom zainicjowanie całego procesu oddłużenia;
− tekst ustawy zmieniającej prawo upadłościowe i naprawcze oraz uzasadnienie projektu tej regulacji;
− zestawienie danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail) sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych w poszczególnych województwach.

Opracowanie jest podzielone na cztery działy: pisma upadłego, pisma syndyka, pisma wierzycieli i innych podmiotów, orzeczenia sądu i sędziego-komisarza, co ułatwia Czytelnikowi szybkie dotarcie zarówno do właściwego wzoru pisma czy orzeczenia, jak i konkretnego komentarza do nich.

Książka jest skierowana do syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców prawnych, sędziów i ich asystentów oraz aplikantów. Zainteresuje również instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek konsumentom,  a także osoby fizyczne rozważające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.